• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Statut

Drukuj

 

STATUT

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2  W RZESZOWIE

 

Uchwałą Nr 1/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r

Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie postanowiła wprowadzić zmiany do Statutu w wyniku czego powstał tekst ujednolicony.

 

ROZDZIAŁ I

§ 1. Postanowienia wstępne.

 

1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, zwana dalej „Poradnią”, jest publiczną placówką oświatową zorganizowaną i działającą na zasadach określonych w:

a)Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. z 2004r Nr 256, poz.2572 ze zmianami)

b)Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r, Nr 97, poz. 674 ze zmianami)

c)Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku (Dz. U. z 2013 r, poz.199 r.) w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych , w tym publicznych poradni specjalistycznych.

d)Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2010r Nr 228, poz. 1429)

e)Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008r r 173, poz. 1072)

f)Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 roku w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008roku Nr 175, poz.1086

g)Regulaminie Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie.

2.Siedziba Poradni mieści się w Rzeszowie przy ul. Rejtana 3. Pomieszczenia wynajmowane są na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 2 a Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2w Rzeszowie.

3.Organem prowadzącym jest Gmina  Miasto Rzeszów.

4.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty

5.Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka nieferyjna.

6.Terenem działania Poradni są publiczne i niepubliczne placówki oświatowe zlokalizowane na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

7.Poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie miasta Rzeszowa na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie.

8.Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ II

§ 2. Cele i zadania Poradni.

 

1.Cele poradni:

1)udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz  pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu 

2)udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży;

3)wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2.Zadania poradni:

1)  diagnozowanie dzieci i młodzieży;

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających  wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli  w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

4)organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół  i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych    i opiekuńczych.

3.Diagnoza dzieci i młodzieży prowadzona jest w  celu Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych potrzeb psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

4.Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

1)wydanie opinii;

2)wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania;

3)objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4)wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

5.Poradnia może wydawać opinie także  w  innych sprawach, niż określone w przepisach a związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

6.Bezpośrednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega na:

1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;

2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcena i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

7.Poradnia realizuje zadania  w formie:

1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

2) terapii rodziny;

3) grup wsparcia;

4) prowadzenia mediacji;

5) interwencji kryzysowej 

6) warsztatów;

7) porad i konsultacji;

8) wykładów i prelekcji;

9) działalności informacyjno-szkoleniowej;

10) udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;

11) udziału w zebraniach rad pedagogicznych;

12) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

8.Pracownicy pedagogiczni Poradni zobowiązani są do realizacji swoich zadań statutowych również poza Poradnią (w szkołach, placówkach a także w środowisku rodzinnym dziecka). Zakres tych zadań określa dyrektor Poradni.

 

 

ROZDZIAŁ III

§ 3. Organy placówki.

1.Organami poradni są:

1)  Dyrektor poradni;

2)  Rada Pedagogiczna.

2. Do obowiązków Dyrektora placówki należy :

1) kierowanie całokształtem działalności Poradni w oparciu o przepisy prawa oświatowego

2) opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych Poradni ( arkusza organizacyjnego Poradni, projektu rocznego planu pracy i Programu Rozwoju Poradni, tygodniowego rozkładu zajęć pracowników)

3) opracowanie zakresu obowiązków wszystkich pracowników

4) dobór i zatrudnianie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

5) sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego

6) dokonywanie oceny pracy pracowników pedagogicznych

7)zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy

8) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej

9) dbałość o majątek Poradni i powierzanie odpowiedzialności materialnej podległym pracownikom

10) tworzenie właściwej atmosfery w placówce, opartej na zasadach wzajemnego szacunku, sprzyjającej efektywnej pracy i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jej pracownikom

11) tworzenie i propagowanie pozytywnego wizerunku Poradni w środowisku

12) sprawowanie kontroli zarządczej.

3.Dyrektor jako kierownik placówki dla zatrudnionych w niej pracowników pedagogicznych oraz pracowników nie będących nauczycielami decyduje w sprawie:

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Poradni

2) zatrudniania i zwalniania wszystkich pracowników Poradni

3) premiowania i nagradzania pracowników oraz udzielania kar porządkowych

4) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Poradni i jej bieżącego funkcjonowania

5) wykorzystywania według własnego uznania (po konsultacji z Radą Pedagogiczną)środków finansowych przyznanych na działalność Poradni

6) reprezentowania Poradni na zewnątrz i podpisywania dokumentów i korespondencji

7) występowania z wnioskiem do Organu Prowadzącego o powierzenie stanowiska innemu pracownikowi pedagogicznemu Poradni w przypadku nieobecności dyrektora

8) występowanie z wnioskami (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) o nagrody i odznaczenia dla pracowników Poradni.

4.Dyrektor odpowiada za:

1) poziom dydaktyczny i organizacyjny placówki

2) zgodność funkcjonowania Poradni z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu

3) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność Poradni

4) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji Poradni i spraw pracowniczych.

5.Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, dyrektorami placówek oświatowych, związkami zawodowymi, różnymi stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

6. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem poradni w zakresie realizacjijej statutowych zadań, wykonuje również zadania rady palcówki.

1)W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni oraz Dyrektor jako przewodniczący;

2)Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut poradni;

3)Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej, obowiązki przewodniczącego oraz jej członków szczegółowo określa regulamin rady pedagogicznej;

4)Rada pedagogiczna podejmuje problemy wynikające z rozbieżności stanowisk organów poradni;

5)Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej  i nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rad pedagogicznych, które mogą naruszać dobre imię placówki.

 

ROZDZIAŁ IV

§ 4. W Poradni działa Zespół Orzekający powoływany przez dyrektora poradni.

 

1.W skład Zespołu Orzekającego wchodzą:

1)dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;

2)psycholog opracowujący diagnozę psychologiczną;

3)pedagog opracowujący diagnozę pedagogiczną;

4)lekarz opracowujący diagnozę lekarską;

5)inni specjaliści w tym spoza poradni jeżeli ich udział w pracach zespołu jestniezbędny - opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.

2.Zespół orzeka i wydaje orzeczenia o potrzebie:

1)kształcenia specjalnego;

2)zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3)indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4)indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

5)opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

3.Zespół orzeka na wniosek rodziców / prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

4.Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniach zespołu.

5.Zespoły orzekające działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

ROZDZIAŁ V

§ 5. Organizacja poradni.

1.Organizację pracy poradni określa:

1)arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni w terminie do 30 kwietnia danego roku;

a)arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku;

2)roczny plan pracy zatwierdzony przez radę pedagogiczną;

3)roczny plan finansowania zaopiniowany przez radę pedagogiczną;

4)tygodniowy plan zajęć 

5)indywidualne zakresy obowiązków 

6)wewnętrzny regulamin pracy poradni.

ROZDZIAŁ VI

§ 6. Pracownicy poradni.

1.W poradni zatrudnia się pracowników:

1)pedagogicznych (pedagogów, psychologów, logopedów, socjologów);

2)administracyjnych (księgowa, sekretarz poradni, specjalista d/s kadr, referent d/s administracyjnych);

3)lekarzy;

4)pracowników obsługi (sprzątające, robotnik do pracy lekkiej).

2.Wymagane kwalifikacje, prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych określa Ustawa Karta Nauczyciela oraz jej nowelizacja z 6 IV 2000r, Rozporządzenie MENiS z dnia 12 III 2009r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, obowiązujące w tym zakresie akty wykonawcze do ustawy.

3.Liczbę pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi, rodzaj stanowisk określa dyrektor w zależności od potrzeb.

4.Zakres obowiązków pracowników nie będących nauczycielami wynika z przepisów szczegółowych i zawarty jest w indywidualnych przydziałach czynności.

5.Do zadań wicedyrektora należy:

1)zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności;

2)prowadzenie nadzoru pedagogicznego oraz dokumentacji z jego prowadzenia;

3)współpraca z dyrektorem w zakresie przygotowywania i przeprowadzania oraz analizy ewaluacji pracy poradni;

4)współpraca w przygotowywaniu organizacji pracy na każdy rok szkolny;

5)kontrola dokumentacji badanych, dzienników pracy, dokumentacji z prowadzonej terapii;

6)dbałość o dyscyplinę pracy pracowników pedagogicznych;

7)dbałość o rytmiczność realizacji napływających skierowań oraz terminowość opracowania diagnozy;

8)organizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych;

9)przestrzeganie dyscypliny pracy oraz tajemnicy służbowej;

10)wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki i zleconych przez dyrektora

6.Do zadań psychologa należy w szczególności:

1)prowadzenie badań psychologicznych zgłaszających się do poradni dzieci,dokonywanie diagnozy poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych uczniów;

2)prowadzenie wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz ustalanie metod pracy umożliwiających eliminowanie przyczyn ewentualnych zaburzeń i niepowodzeń;

3)kształcenie u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru kierunku kształcenia  i zawodu;

4)uczestniczenie w posiedzeniach zespołów orzekających;

5)opracowywanie  i autoryzowanie opinii i orzeczeń w terminie 14 dni od daty badania;

6)prowadzenie różnego rodzaju form psychologicznej terapii indywidualnej i grupowej, opracowywanie programów terapii i rozwoju;

7)prowadzenie edukacji w zakresie ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci  i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

8)inicjowanie działalności terapeutycznej w środowisku, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

9)współdziałanie z przedszkolami, szkołami, placówkami oświatowymi, sądem, policją, placówkami służby zdrowia oraz innymi instytucjami w celu pogłębiania oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych;

10)doskonalenie umiejętności zawodowych poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;

11)przestrzeganie dyscypliny pracy oraz tajemnicy służbowej;

12) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki i zleconych przez dyrektora.

7.Do zadań pedagoga, zgodnie z przygotowaniem zawodowym, należy w szczególności:

1)prowadzenie badań pedagogicznych zgłaszających się do poradni dzieci, dokonywanie diagnozy poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych uczniów;

2)prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli, pomaganie szkołom i przedszkolom w zakresie zwiększania efektywności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych;

3)prowadzenie indywidualnej lub grupowej terapii pedagogicznej,

4)wspieranie nauczycieli w prowadzeniu terapii pedagogicznejw przedszkolach, szkołach, udzielanie pomocy merytorycznej w tym zakresie;

5)uczestniczenie w posiedzeniach zespołów orzekających;

6)opracowywanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi oraz ukierunkowywanie pracy z uczniami wybitnie uzdolnionymi;

7)popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców i nauczycieli;

8)wspieranie rodziny i szkoły w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowychi trudności dydaktyczno-wychowawczych, inicjowanie różnorodnych form pracy wychowawczej w środowisku, w tym w środowisku rodzinnym dziecka;

9) współdziałanie z innymi placówkami i instytucjami w sprawach dzieci i młodzieży;

10)doskonalenie umiejętności zawodowych poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;

11)przestrzeganie dyscypliny pracy oraz tajemnicy służbowej;

12)wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki i zleconych przez dyrektora.

8.Do zadań logopedy należy:

1)dokonywanie diagnozy logopedycznej;

2)prowadzenie badań przesiewowych w przedszkolach i przedszkolach;

3)prowadzenie terapii wad wymowy;

4)popularyzowanie wiedzy logopedycznej w zakresie profilaktyki zaburzeń mowy szczególnie wśród nauczycieli przedszkoli i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym;

5)współdziałanie z psychologiem i pedagogiem w celu wspólnego opracowywania diagnozy funkcjonowania ucznia i najefektywniejszych sposobów terapii;

6)uczestniczenie w posiedzeniach zespołów orzekających;

7)doskonalenie umiejętności zawodowych poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;

8)przestrzeganie dyscypliny pracy oraz tajemnicy służbowej;

9)wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki i zleconych przez dyrektora.

9.Do zadań socjologa należy:

1)dokonywanie diagnozy środowiska dzieci i młodzieży;

2)prowadzenie grupowych zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą;

3)udzielanie porad rodzicom i dzieciom;

4)wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

5)współpraca ze środowiskiem (placówki, instytucje i organizacje na rzecz pomocy dzieciom i rodzicom);

6)wspieranie nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjnei rozwiązujących trudności i problemy wychowawcze poprzez:

a)prowadzenie konsultacji z nauczycielami i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom;

b)branie udziału w charakterze zaproszonego gościa w zebraniach rad pedagogicznych;

c)wygłaszanie prelekcji dla nauczycieli i rodziców;

d)prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych;

7)doskonalenie umiejętności zawodowych poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;

8)przestrzeganie dyscypliny pracy oraz tajemnicy służbowej;

9)wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki i zleconych przez dyrektora.

10.Do zadań lekarza należy:

1) udział w zespołach orzekających;

2) interpretowanie wyników badań dla potrzeb orzecznictwa;

3) konsultacje lekarskie.

11.Do zadań księgowej należy:

1)organizacja i kierowanie działem księgowości;

2)odpowiedzialność za prawidłową realizację polityki finansowej i przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

3)prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami;

4)sporządzanie list płac z pełną dokumentacją i ewidencją dla celów kosztowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych;

5)prowadzenie ksiąg rachunkowych, także w wersji elektronicznej;

6)planowanie budżetu na dany rok budżetowy;

7)klasyfikowanie i zatwierdzanie rachunków 

8)przeprowadzanie inwentaryzacji oraz prowadzenie ksiąg inwentarzowych poradni;

9)sporządzanie sprawozdawczości finansowej;

10) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki i zleconych przez dyrektora.

12.Do zadań sekretarza poradni należy:

1)rejestracja wniosków rodziców i wysyłanie terminów badań; 

2)sporządzanie wykazu alfabetycznego przyjętych uczniów;

3)porządkowanie i zabezpieczanie dokumentacji przebadanych uczniów;

4)wydawanie rodzicom/uczniom opinii i orzeczeń;

5)protokołowanie posiedzeń zespołów orzekających;

6)prowadzenie dokumentacji administracyjnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)prowadzenie obsługi kasowej i bankowej, terminowe rozliczanie raportów kasowych;

8)przechowywanie i zabezpieczanie pieczątek;

9)przestrzeganie dyscypliny pracy oraz tajemnicy służbowej;

10) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki i zleconych przez dyrektora.

13. Do obowiązków specjalisty d/s kadr należy:   

1)prowadzenie akt osobowych pracowników;

2)przygotowywanie umów o pracę i innej dokumentacji związanej z zatrudnianiem;

3)prowadzenie spraw w zakresie ruchu osobowego (premiowanie, awanse, wynagradzanie);

4)przygotowywanie dokumentacji związanej ze zwolnieniem pracownika, przejściem na emeryturę, wydawanie świadectw pracy, innej dokumentacji;

5)przechowywanie, ewidencjonowanie i archiwizowanie danych osobowycho pracownikach;

6)prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości;

7)prowadzenie kart urlopowych pracowników;

8)dbałość o aktualizację książeczek zdrowia pracowników;

9)przestrzeganie dyscypliny pracy oraz tajemnicy służbowej;

10) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki i zleconych przez dyrektora.

14.Do obowiązków referenta d/s administracyjnych należy:

1)sporządzanie dokumentacji badanych uczniów oraz innych pism wychodzących  z poradni (opinie, orzeczenia);

2)wydawanie rodzicom/uczniom opinii i orzeczeń;

3)prowadzenie kartoteki testów psychologicznych i pomocy pedagogicznej;

4)powielanie potrzebnych materiałów dydaktycznych;

5)obsługiwanie poczty elektronicznej, przekazywanie informacji dyrektorowi;

6)prowadzenie i odpowiedzialność za archiwum poradni;

7)gromadzenie zamówień i rozliczanie dostaw materiałów biurowych;

8)przestrzeganie dyscypliny pracy oraz tajemnicy służbowej;

9)wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki i zleconych przez dyrektora.

15.Do obowiązków osoby sprzątającej należy:

1)utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach poradni i piwnicach;

2)utrzymanie czystości w toaletach;

3)dbałość o bezpieczeństwo budynku i znajdującego się w nim sprzętu;

4)przestrzeganie dyscypliny pracy oraz tajemnicy służbowej

5)wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki i zleconych przez dyrektora.

16.Do obowiązków robotnika do pracy lekkiej należy:

1)Prowadzenie systematycznej kontroli stanu technicznego urządzeń w poradni;

2)konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń znajdujących się w poradni;

3)utrzymanie czystości wokół budynku;

4)wysyłanie i odbiór poczty;

5)przestrzeganie dyscypliny pracy;

6)wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki i zleconych przez dyrektora.

17. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określają indywidualne przydziały czynności.

18. W Poradni  pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana przez wolontariuszy. Zadania Poradni wykonywane są przez wolontariuszy w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 01 lutego 2013 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 5, poz. 199).

ROZDZIAŁ VII

§ 7. Dokumentacja Poradni.

1.Podstawową dokumentację stanowią:

1)orzeczenie organizacyjne 

2)arkusz organizacyjny;

3)roczny plan pracy oraz wieloletni plan rozwoju placówki;

4)plan wydatków budżetowych;

5)roczne sprawozdanie statystyczne (SIO);

6)tygodniowy harmonogram pracy;

7)indywidualne przydziały czynności;

8)książka przyjęć i udzielonej pomocy;

9)karty indywidualne uczniów;

10) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania;

11)rejestr wydanych opinii, zawierający numer porządkowy z wykazu alfabetycznego, numer opinii oraz datę jej wydania;

12) rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy z wykazu alfabetycznego, numer orzeczenia, datę jego wydania;

13) protokoły posiedzeń rad pedagogicznych

14) protokoły posiedzeń zespołów orzekających;

15)indywidualne dzienniki pracy;

16) dzienniki zajęć specjalistycznych z grupą;

17)książka inwentarzowa i druki ścisłego zarachowania;

18)dokumentacja administracyjna prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami.

19)dokumentacja finansowo-kadrowa 

ROZDZIAŁ VIII

§ 8. Realizując powyższe zadania poradnia:

1.Współpracuje z przedszkolami, szkołami, służbą zdrowia, administracją oświatową, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom.

2.Inspiruje pracę szkół w zakresie przygotowania uczniów do właściwego wyboru kształcenia i zawodu, wspomaga w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu przezwyciężania trudności szkolnych i zaburzeń  w zachowaniu występujących u dzieci.

ROZDZIAŁ IX

§ 9.Przepisy końcowe.

 

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

2. Poradnia używa dwóch pieczęci następującej treści:

1) Pieczęć urzędowa okrągła z godłem państwa w środku, z napisem:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 W RZESZOWIE

2) Pieczęć podłużna zawierająca pełną nazwę poradni:

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 2

35 – 326 Rzeszów,  ul. Rejtana 3

tel. 17 748 38 00   001030167

3. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji poradni regulują odrębne przepisy.