• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Regulamin przyjęć

Drukuj

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2 W RZESZOWIE

 

 1. Poradnia realizuje wnioski rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, pragnących skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej bądź logopedycznej. Wskazane jest dołączenie do wniosku stosownej opinii przedszkola lub szkoły o uczniu.
 2. Wnioski rodziców lub prawnych opiekunów podlegają rejestracji w sekretariacie i są realizowane na bieżąco według kolejności zgłoszeń.
 3. Poza kolejnością rozpatrywane są wnioski dotyczące:

  1. Zespołu Orzekającego
  2. problemów wychowawczych
  3. dzieci z kl. „0”
  4. interwencji kryzysowych (np. zagrożenie samobójstwem, depresje, niepromowanie itp.)
  5. zaleconych badań kontrolnych.

 4. Wnioski rodziców lub prawnych opiekunów dotyczące psychoterapii, terapii pedagogicznej lub terapii rodzin realizowane są wg kolejności zgłoszeń,zgodnie z możliwościami Poradni, przez pracowników uprawnionych do udzielania takich form pomocy.
 5. Logopedzi realizują wnioski rodziców lub prawnych opiekunów wg kolejności zgłoszeń prowadząc własną rejestrację.
 6. Poradnia może przyjąć wnioski rodziców spoza terenu jej działania w przypadkach uzasadnionych, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi placówki.
 7. Badania z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone są w grupach zgłaszanych przez szkoły wg kolejności.
 8. Przy pierwszej wizycie w Poradni klient winien okazać legitymację szkolną lub inny dowód stwierdzający tożsamość.
 9. Opinie i orzeczenia odbierane są przez rodziców lub prawnych opiekunów
  za okazaniem dowodu tożsamości.
 10. Sekretariat przyjmuje wnioski rodziców lub prawnych opiekunów uczniów w poniedziałek – czwartek 8 ºº - 14 ºº, w piatki 8 ºº - 15 ºº