• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drukuj
Opublikowano

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

 1. I.Administrator danych
 2. I.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
 3. II.Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
 4. III.Odbiorcy danych osobowych:
 5. IV.Okres przechowywania danych osobowych:
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
  2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie ul. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów,

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  panem Tomaszem Bodziony możliwy jest poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub telefonicznie  17 875 44 04 lub pisemnie na adres administratora danych.

Dane przetwarzane są w szczególności w celu:

a. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia RODO;

b. realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO;

c. w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z  administratorem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

VI.Prawa osób, których dane dotyczą:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 2. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
  1. VII.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.
  2. VIII.Inne informacje:

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.

INFORMUJEMY, ŻE NIE REALIZUJEMY PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO PRZY ZGŁOSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNĄ, ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ ROZLICZALNOŚCI I BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI            

Dorota Dominik

Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Rzeszowie

 

 

Debata publiczna

Drukuj
Opublikowano

zaproszenie debata-2

V Konferencja

Drukuj
Opublikowano

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Ruchową w Rzeszowie

Zapraszają na V konferencję:

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.

Dobre praktyki nie tylko po roku.

15 czerwca 2018 r, w godz. od 9.00 do 13.30,

Sala Klubu IQ Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
ul. Sucharskiego 2.

Zapraszamy dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, nauczycieli,

wychowawców, pedagogów i psychologów, pracowników poradni i nauczycieli konsultantów.

 

W różnorodności edukacyjnej szukamy nowych możliwości. Pragniemy, aby wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych było nie tylko sensowne i skuteczne, ale przede wszystkim motywujące i ciekawe dla nich samych.

Gościem Konferencji będzie dr Izabela Pietras, psycholog, pedagog, polonistka. Autorka jedynej w Polsce książki o dysortografii: Dysortografia – uwarunkowania psychologiczne. Autorka i współautorka wielu artykułów na temat specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu opublikowanych zarówno w Polsce, jak i w czasopismach angielskojęzycznych. Członek Management Committee międzynarodowej sieci naukowców badających czytanie i pisanie. Wiele lat związana z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pracowała w Zakładzie Metodologii i Diagnozy Psychologicznej na stanowisku adiunkta. Obecnie kieruje Pracownią Rozwoju osobistego PRO w Lublinie.

Goście specjalni: Bartosz Cisek, uczeń klasy VII oraz pedagog Wioletta Gomułka ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie.

 

8.00-9.00

Rejestracja uczestników

9.00-9.15

Rozpoczęcie konferencji, powitanie, wystąpienia zaproszonych gości

9.15-9.45

Pułapki pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
-
dr Małgorzata Półtorak (Uniwersytet Rzeszowski, Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie)

9.45-10.45

GOŚĆ SPECJALNY : Fakty i mity terapii pedagogicznej
– dr Izabela Pietras –
Pracownia Rozwoju Osobistego PRO w Lublinie

10.45-11.15

Im także potrzebna jest pomoc. Praca z uczniem zdolnym – Ewa Zielińska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie

11.15-11.45

Przerwa na kawę

11.45-12.15

NIESPODZIANKA : Okiem ucznia: „Poznaj zanim ocenisz” – uczeń z Zespołem Aspergera w szkole – Bartosz Cisek, (uczeń klasy VII) oraz Wioletta Gomułka, (pedagog), Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie

12.45-13.15

Diagnoza funkcjonalna ucznia w praktyce – dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Uniwersytet Rzeszowski, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie

13.15-13.30

Wsparcie dziecka z nadpobudliwością psychoruchową w szkole- Katarzyna Orkisz, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie, Stowarzyszenie ADHD w Rzeszowie

Zgłoszenia na Konferencję przyjmujemy do 13 czerwca 2018r.

 

Opłata konferencyjna wynosi 30 zł

(zainteresowani mogą otrzymać fakturę).

Nr konta 73 1240 1792 1111 0010 0561 0438

lub na miejscu w dniu konferencji

Zgłoszenia prosimy kierować:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Ruchową

ul. Dąbrowskiego 1/5A, 35-033 Rzeszów

tel: 665721148

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

lub telefonicznie/faxem do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Rzeszowie:

Tel/fax: 17/7483800

lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

                                                                             Serdecznie zapraszamy