• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Szansa dla bezrobotnych pedagogów

Drukuj
Opublikowano

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową

ogłasza nabór uczestników do projektu:

,,Asystent ucznia niepełnosprawnego szansą na zatrudnienie”

Nabór trwa od 17.03.2014r. do 03.04.2014r.

Projekt jest skierowany do 40 bezrobotnych kobiet i mężczyzn,

absolwentów studiów pedagogicznych w wieku od 22 do 30 lat, zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego.

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia przez podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w okresie od 01.03.2014 r. do 31.07.2015 r. min. 36 (w tym min. 20 kobiet i 16 mężczyzn) uczestników projektu, z których min. 8 osób znajdzie zatrudnienie.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2014 roku do 31.07.2015 roku

w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,

poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w następujących szkoleniach:

  1. „Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne” -  25 godzin szkoleniowych.
  2. „Trening Zastępowania Agresji”- 70 godzin szkoleniowych.
  3. „Praktyczne metody pracy z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami w szkole, czyli przyjazna terapia behawioralna wobec zaburzeń zachowania” - 20 godzin szkoleniowych.
  4. „Konstruowanie indywidualnych programów terapeutyczno-rozwojowych” – 20 godzin szkoleniowych.
  5. „Terapia pedagogiczna w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym” – 16 godzin szkoleniowych.
  6. „Terapia ręki”- 16 godzin szkoleniowych.

Uczestnicy wezmą udział w jednym z Kursów kwalifikacyjnych, zaplanowanych w Projekcie:

  1. Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki – 270 godzin szkoleniowych.
  2. Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki leczniczej” – 270 godzin szkoleniowych.

W ramach Projektu Uczestnicy skorzystają również z doradztwa zawodowego w wymiarze 8 godzin szkoleniowych.

 

W projekcie zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe, podręczniki, stypendium  szkoleniowe, możliwość zwrotu kosztów dojazdu lub zakwaterowanie na czas szkoleń oraz płatny staż dla 36 osób  w szkołach podstawowych na terenie Podkarpacia. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające ukończenie poszczególnych szkoleń, kursu kwalifikacyjnego i stażu.

 

Dokładne informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie opisane są w „Regulam

inie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” dostępnym w Biurze projektu lub w wersji elektronicznej – (zał. Plik pdf)

 

Formularz zgłoszeniowy można będzie odebrać w  Biurze Projektu lub pobrać  w wersji elektronicznej ze strony internetowej w dniu 17.03.2014r od godz. 12:00.

 

Biuro projektu czynne

od poniedziałku do piątku

w godz. 9:00-17:00.       

                                              

ul. Dąbrowskiego 1/5A,

35-036 Rzeszów

tel. 17 85 200 51 lub  533 233 799

Wszystkie informacje dotyczące projektu będą na bieżąco publikowane

na stronie internetowej Stowarzyszenia

http://www.adhd.rzeszow.pl/projekty/

Program zajęć grupowych „Polubić naukę”

Drukuj
Opublikowano

Program zajęć grupowych  

„Polubić naukę” 

Program przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, starszych klas szkoły podstawowej i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkania grupowe odbywają się raz w tygodniu, trwają 90 minut, cykl zajęć dla jednej grupy trwa cztery tygodnie. Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób.

Podczas zajęć proponowane są następujące tematy:

ü  Etapy uczenia się, style uczenia się.

ü Mnemotechniki.

ü Tworzenie map myśli.

ü  Trening szybkiego czytania ze zrozumieniem.

ü Ćwiczenia koncentracji uwagi.

ü Ćwiczenia twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.

ü Jak pisać wypracowania? Jak uczyć się słówek? 

Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmuje mgr Ewa Zielińska pod numerem telefonu - 177483806.  

Informacja dla rodziców

Drukuj
Opublikowano

Poradnia przyjmuje dzieci/uczniów wyłącznie na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna złożony w sekretariacie Poradni. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem.

Poradnia nie udziela konsultacji w sprawie dziecka/ucznia drogą mailową.